Η αποστολή μας

Η αποστολή μας είναι να μοιραζόμαστε πληροφορίες κλινικών δοκιμών για τη βελτίωση της διαφάνειας. Αυτή είναι μια πλατφόρμα για να μοιράζονται τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών με τους συμμετέχοντες στις δοκιμές, τα μέλη της οικογένειάς τους και το κοινό.

Η περίληψη αποτελεσμάτων περιγράφει τι συνέβη στη δοκιμή και τα κύρια αποτελέσματά της με έναν απλό και εύκολα κατανοητό τρόπο. Αυτές οι περιλήψεις είναι διαθέσιμες στην εθνική