Нашата мисија

Нашата мисија е да споделуваме клинички податоци заради поголема транспарентност. Ова е платформа за споделување на резултати од клинички студии со пациенти од студите, нивните семејства и јавноста.

Во резимето на резултатите, на едноставен и лесно разбирлив начин е опишано што се случувало во студијата и главните резултати. Овие резимеа се достапни на локалниот јазик во земјите каде се спроведувала клиничката студија.