Ús misje

It is ús misje om, mei it each op transparantens, ynformaasje oer klinyske proeven buorkundich te meitsjen. Dit platfoarm tsjinnet ta it dielen fan de resultaten fan klinyske proeven, mei de dielnimmers, mei har sibben en mei it grutte publyk.

De gearfetting fan resultaten beskriuwt op ienfâldige wizewat der yn de proef barde en wat de haadresultaten wiene. Dizze gearfettings binne beskikber yn de pleatslike taal fan de lannen dêr´t de klinyske proef syn beslach krige.